EduscienceProgram monitoringu przyrodniczego

Szkoły biorące udział w projekcie na etapie testowania miały możliwość uczestniczenia w programie monitoringu przyrodniczego. Obserwacje były prowadzone przez uczniów codziennie w okolicy szkoły. Wyniki raportowane poprzez portal trafiały do bazy danych i były prezentowane na mapach Polski.

Obecnie proponujemy przystąpienie do monitoringu przyrodniczego nauczycielom wszystkich szkół w Polsce. Zachęcamy do prowadzenia obserwacji wraz z uczniami w ustalonym, stałym interwale czasowym np. raz dziennie. W dalszej części znajduje się gotowy przepis na skuteczne wdrożenie monitoringu przyrodniczego będącego jednym z elementów produktu finalnego projektu EDUSCIENCE.

Po co angażować uczniów w prowadzenie monitoringu?

Głównym celem prowadzenia obserwacji i pomiarów jest przybliżenie uczniom zawodów o charakterze użyteczności społecznej w ramach tzw. pracy w służbie. Kandydatom do wielu zawodów stawiane są specjalne wymogi, jak konieczność pracy w dni wolne i święta, czy dużej odpowiedzialności za jakość danych (np. w służbach osłony meteorologicznej lotnisk). Przygotowywanie do pracy w takich zawodach powinno następować już od szkoły podstawowej, przy jednoczesnym dostępie uczniów do sprzętu pomiarowego gwarantującego dobrą jakość uzyskanych wyników pomiarowych. Osoby te muszą także wykształcić w sobie poczucie systematyczności i dyscypliny. W projekcie proponuje się oswajanie uczniów z tym problemem oraz wyrobienie poczucia obowiązkowości od pierwszego etapu kształcenia.

Dodatkowym celem jest pogłębienie umiejętności wykorzystywania obserwacji naukowych w praktyce życia codziennego. Ponadto dzięki prowadzonym pomiarom i prezentacji ich wyników w postaci map tematycznych na portalu EDUSCIENCE uczniowie będą mogli samodzielnie analizować zróżnicowanie środowiska przyrodniczego w Polsce, a nauczyciele będą mogli wykorzystać zebrany w całym kraju materiał do przygotowania materiałów z zakresu przyrody, geografii, biologii czy matematyki.

Ogólna charakterystyka

Szkoły biorące udział w programie monitoringu przyrodniczego powinny wyposażyć się w podstawowe przyrządy służące do wykonania poniżej opisanych pomiarów. Oczywiście istnieje możliwość wprowadzenia do szkół częściowego zakresu monitoringu przyrodniczego i z czasem rozszerzania zakresu obserwacji wraz z doposażaniem np. ogródka meteorologicznego. Dostosowany do poszczególnych etapów kształcenia zakres prowadzonych pomiarów wymaga odpowiedniego zestawu przyrządów pomiarowych.

Każda szkoła będzie miała możliwość wysyłania swoich obserwacji i pomiarów w formie raportów na portal EDUSCIENCE. Dzięki temu wszystkie szkoły biorące udział w proponowanym monitoringu w każdej chwili będą miały dostęp do informacji zamieszczanych przez szkoły z całej Polski. Otrzymane ze szkół dane są przetwarzane automatycznie i przedstawiane w formie graficznej dla większości zagadnień na oddzielnych mapkach tematycznych dostępnych na portalu EDUSCIENCE.

Nauczyciel może wykorzystać prezentowane mapy np. z interpolacją temperatur powietrza dla wybranego dnia w celach dydaktycznych. Mapy w sposób przystępny pokazują przestrzenne rozmieszczenie zjawisk. Również prowadzona samodzielnie przez szkoły baza danych monitoringowych pozwala na pracę na prawdziwych danych i ich analizowanie, a tym samym wpływa na rozwój umiejętności analitycznych uczniów.

Zakres prowadzonych pomiarów w ramach monitoringu w podziale na poszczególne etapy kształcenia przedstawiono poniżej.

Monitoring na poszczególnych etapach kształcenia

Zielone wtorki z Scientix - seria webinariów

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinariach cyklu „Zielone Wtorki z Scientix”. Co dwa-trzy tygodnie (we wtorki o godzinie 17.00) zaprosimy Państwa na spotkania online wokół tematów środowiskowych. Poprowadzą je pracownicy Instytutu Geofizyki…

Czytaj więcej

Dołącz do projektu polarnego dla szkół

Drodzy Nauczyciele, mamy dla Was i dla Waszych szkół kolejną projektową propozycję Projekt EDU-ARCTIC2 oferuje ciekawe pakiety, z którymi uczniowie mogą pracować samodzielnie lub pod Waszym okiem, a także webinaria polarne i filmy 360 stopni…

Czytaj więcej