EduscienceInstytut Geofizyki PAN jest jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk, która zajmuje się badaniem procesów fizycznych zachodzących na Ziemi i w jej wnętrzu. Prowadzi badania z zakresu sejsmologii i fizyki wnętrza Ziemi, geomagnetyzmu, fizyki atmosfery, hydrologii i obszarów polarnych.

Misją Instytutu Geofizyki PAN jest:

  • badanie procesów geofizycznych dla zrozumienia mechanizmów sterujących systemem Ziemi i zarządzania ryzykiem,
  • działanie na rzecz społeczeństwa i rozwoju gospodarczego,
  • rozwój i utrzymanie strategicznej infrastruktury badawczej,
  • prowadzenie monitoringu geofizycznego,
  • kształcenie przyszłych liderów środowiska naukowego.

Do podstawowych zadań statutowych Instytutu należy prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz działań monitoringowych i edukacyjnych, a także upowszechnianie wyników prowadzonych badań i wdrażanie ich do gospodarki. Bardzo ważnym celem  działalności IGF PAN jest wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową oraz kształcenie i doskonalenie pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie nauk geofizycznych, a także w zakresie przewidywania zagrożeń, oceny ryzyka i zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Ponadto Instytut prowadzi szeroką współpracę z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Dba również o ciągły rozwój międzynarodowej współpracy naukowej, poprzez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi.

Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geofizyka. W Instytucie prowadzone są 4-letnie studia doktoranckie, które służą kształceniu wysoko kwalifikowanych kadr dla gospodarki narodowej, przyszłych pracowników naukowych Instytutu oraz innych instytucji naukowo-badawczych w kraju i za granicą.

Instytut prowadzi także działalność wydawniczą. Od 1953 roku wydaje wysoko cenione na świecie czasopismo naukowe, obecnie dwumiesięcznik „Acta Geophysica”, oraz, we współpracy z wydawnictwem Springer, serię monograficzną „GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences”.

Instytut Geofizyki PAN współpracuje z ośrodkami badawczymi w Polsce i na świecie, bierze udział w międzynarodowych programach badawczych. Istotnym elementem działalności jest rejestracja globalnych zjawisk geofizycznych. Pomiary te dokonywane są w Centralnym Obserwatorium Geofizycznym w Belsku, obserwatoriach sejsmologicznych: Górka Klasztorna, Kalwaria Pacławska, Książ, Niedzica, Ojców, Racibórz i Suwałki, a także w Obserwatorium Fizyki Atmosfery w Świdrze, Obserwatorium Magnetyzmu Ziemskiego w Helu oraz w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie. Obserwatoria Instytutu zaliczane są do wiodących w skali światowej. Ponadto, dzięki przenośnym stacjom sejsmicznym, prowadzony jest dokładny monitoring sejsmiczny wybranych rejonów Polski. W Instytucie projektowana i wykonywana jest unikalna aparatura pomiarowa dla potrzeb sejsmologii, magnetyzmu i fizyki atmosfery.

Kompleksowe badania Ziemi z użyciem możliwie różnorodnych metod są możliwe dzięki ścisłej współpracy z innymi instytutami Polskiej Akademii Nauk, a w szczególności dzięki utworzeniu w 2009 roku Centrum Badań Ziemi i Planet (GeoPlanet). Tworzy go pięć instytutów Polskiej Akademii Nauk: Instytut Geofizyki, Centrum Badań Kosmicznych, Instytut Nauk Geologicznych, Instytut Oceanologii oraz Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika.

Geofizyka dla uczniów

Ważnym elementem działalności Instytutu jest popularyzowanie nauk o Ziemi wśród uczniów. Instytut od wielu lat aktywnie działa na tym polu. Przekonanie o tym, że nauki o Ziemi, choć trudne, są niezwykle ciekawe i fascynujące, jest inspiracją do podejmowania różnego typu działań edukacyjnych. Instytut uczestniczy w festiwalach nauki i Piknikach Naukowych. Od lat prowadzi zajęcia dla szkół w ramach projektu „Geofizyka w szkole”. Są to zarówno warsztaty w klasach prowadzone przez naukowców i doktorantów Instytutu, jak i zajęcia dydaktyczne w obserwatoriach, w czasie których uczniowie mają okazję do spotkania z naukowcami i zapoznania się z działaniem aparatury pomiarowej. Baza obserwatoriów, którą dysponuje Instytut, umożliwia poznawanie nauk przyrodniczych w nietypowy i pasjonujący sposób. Nikt inny nie może zaproponować uczniom lekcji w obserwatorium na zamku w Książu, możliwości wywołania własnego minitrzęsienia ziemi czy bezpośrednich transmisji z Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie. A wszystko to jest dostępne dla polskich szkół w ramach projektu EDUSCIENCE realizowanego od 2011 roku przez Instytut.

Więcej informacji o Instytucie na stronie: www.igf.edu.pl 

Zielone wtorki z Scientix - seria webinariów

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinariach cyklu „Zielone Wtorki z Scientix”. Co dwa-trzy tygodnie (we wtorki o godzinie 17.00) zaprosimy Państwa na spotkania online wokół tematów środowiskowych. Poprowadzą je pracownicy Instytutu Geofizyki…

Czytaj więcej

Dołącz do projektu polarnego dla szkół

Drodzy Nauczyciele, mamy dla Was i dla Waszych szkół kolejną projektową propozycję Projekt EDU-ARCTIC2 oferuje ciekawe pakiety, z którymi uczniowie mogą pracować samodzielnie lub pod Waszym okiem, a także webinaria polarne i filmy 360 stopni…

Czytaj więcej