Eduscience

Eduscience

Udział Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie w Projekcie EDUSCIENCE pozwolił jej administratorce Pani Ewie Pindel na sformułowanie uwag dotyczących wykorzystania tablicy interaktywnej i zasobów platformy EDUSCIENCE w procesie nauczania.

Zasoby platformy EDUSCIENCE w edukacji matematycznej

Dzieci w młodszym wieku szkolnym wykazują potrzebę ruchu i działania. Dlatego też w doborze ćwiczeń i zadań matematycznych na zajęciach edukacji matematycznej w klasach młodszych bardzo często wykorzystywaliśmy zasoby zgromadzone na platformie EDUSCIENCE. Zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej były dla uczniów bardzo ciekawe i doskonale kształtowały ich umiejętności logicznego myślenia. Materiały interaktywne, zestawy zadań, które znajdują się na platformie są doskonałym źródłem do doskonalenia umiejętności matematycznych, powtarzania i utrwalanie wiadomości w zakresie sprawnego wykonywania obliczeń matematycznych i rozwiązywania zadań. Uczniowie chętniej uczestniczyli w zajęciach z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania niż w zajęciach prowadzonych tak zwanymi tradycyjnymi metodami. Byli skoncentrowani na wykonywanych zadaniach i cieszyli się z osiągniętego wyniku.

Na zajęciach edukacji matematycznej uczniowie klasy projektowej korzystali z gier znajdujących się na platformie EDUSCIENCE, dzięki czemu sprawniej wykonywali obliczenia matematyczne niż uczniowie innych klas nieobjętych projektem EDUSCIENCE. Gry były ulubioną formą pracy naszych uczniów. Chęć wskazania prawidłowego wyniku „wymuszała” u dzieci powtarzanie tabliczki mnożenia oraz doskonalenie umiejętności poprawnego wykonywania obliczeń. Nauka przez zabawę wpłynęła na rozwój zainteresowań matematycznych naszych uczniów, doskonaliła ich różne umiejętności, np. pobudzała do myślenia i aktywności na zajęciach oraz dawała uczniom zadowolenie i ogromną radość z osiąganych wyników.

Zgromadzone na platformie zasoby w zakresie matematyki to doskonałe uzupełnienie zajęć matematycznych o nowe zestawy zadań i ćwiczeń. Wzbogacają warsztat pracy nauczyciela, są doskonałym materiałem do powtarzania i utrwalania wiadomości i umiejętności matematycznych. Praca z wykorzystaniem  zasobów platformy daje nauczycielowi dużą dowolność w planowaniu zajęć, można je wykorzystywać w różny sposób w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów.Poznajemy przyrodę z EDUSCIENCE 

Praca na zajęciach edukacji przyrodniczej w klasach młodszych z wykorzystaniem platformy EDUSCIENCE pozwala nauczycielowi zainteresować najmłodszych uczniów treściami edukacji przyrodniczej oraz uwrażliwić ich na problemy otaczającego je środowiska przyrodniczego. Zasoby prezentowane na zajęciach wzbogacają wiedzę dzieci i rozwijają ich ciekawość przyrodniczą. Pokazy, obrazy, zagadki, krzyżówki i puzzle, które są zgromadzone na platformie, stanowią doskonałą formę pracy z uczniami. Sprzyjają dostrzeganiu przez nich cech różnych zjawisk i procesów i zależności występujących między nimi, pozwalają utrwalalać wiadomości i umiejętności. Bardzo często motywują do pracy na zajęciach i w domu, rozbudzają ciekawość, ułatwiają koncentrację uwagi na omawianych tematach oraz pobudzają do działania. Uczniowie uważniej obserwują prezentowane materiały, prowadzą dyskusje i poszukują rozwiązań.

Proponowane i wykorzystywane na zajęciach gry oraz puzzle umożliwiają uczniom samodzielne dochodzenie do wiedzy, pobudzają do myślenia i dają uczniom radość z osiąganych sukcesów.

Praca z platformą EDUSCIENCE to doskonały sposób na uatrakcyjnienie zajęć z edukacji przyrodniczej. Pozwala nauczycielowi rozwijać dziecięcą ciekawość przyrodniczą, kształtuje pozytywne postawy wobec przyrody, w tym dbałość o ochronę środowiska.

Wykonując odpowiednie ćwiczenia i czynności, najmłodsi uczniowie rozwijają spostrzegawczość i wzmacniają swoje przyrodnicze zainteresowania, a oglądając pokazy, dostrzegają piękno otaczającego świata oraz kształtują  postawę prośrodowiskową.

Po dwuletnim doświadczeniu pracy z platformą EDUSCIENCE będziemy chętnie nadal wykorzystywali jej zasoby i możliwości z kolejnymi rocznikami uczniów.

 

Platforma EDUSCIENCE w edukacji wczesnoszkolnej

Edukacja wczesnoszkolna jest okresem intensywnego rozwoju umysłowego dziecka, które przechodzi od zabawy do obowiązkowej i systematycznej nauki szkolnej. Pierwszy kontakt ze szkołą, z nauczycielem, z rówieśnikami oraz nowe doświadczenia szkolne są dla ucznia ogromnie ważne. Dużą rolę odgrywa tutaj nauczyciel, który musi poznać możliwości i umiejętności każdego ucznia, inspirować go do działania i aktywnego udziału w zajęciach.

Na zajęciach edukacyjnych bardzo ważne jest w tym czasie pobudzanie uczniów do aktywnego i twórczego udziału w nich, gdyż sprzyja to rozwijaniu logicznego, a z czasem abstrakcyjnego myślenia. Uczniowie aktywnie i z pełnym zaangażowaniem uczestniczą w takich zajęciach, na których stosowane są metody aktywizujące: ćwiczenia i zadania usprawniające rozwój myślenia logicznego, gry i zabawy pobudzające do poszukiwania nowych rozwiązań. Zaangażowanie uczniów skutkuje podejmowaniem przez nich rozwiązywania coraz trudniejszych zadań, dzięki czemu rozwijają umiejętności, wzbogacają wiedzę i nabywają nowe doświadczenia. Nauczyciel chcąc pobudzić ucznia do aktywności na zajęciach, musi planować każdą lekcję tak, aby każdy uczeń mógł wykazać się chęcią działania, swoimi umiejętnościami i zdolnościami. Bardzo pomocny okazał się projekt EDUSCIENCE, który nasza szkoła realizowała w latach 2012–2014. Każda nowość wzbudza w nas emocje i te pozytywne, jak ciekawość, zainteresowanie, poznanie, chęć odkrycia czegoś nowego, jak i negatywne: lęk, obawę i niepewność. I tak było, kiedy nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu. Początki naszej nauczycielskiej pracy były pełne obaw, czy uczniowie będą zainteresowani, chętni do pracy i do szukania nowych rozwiązań, aktywni na zajęciach.

Już po pierwszym „spotkaniu” z zasobami platformy EDUSCIENCE uczniowie rozbudzili w sobie chęć poznawania, odkrywania, obserwowania i doświadczania. Zajęcia z edukacji matematycznej i przyrodniczej stały się bardzo ciekawe i stawiały uczniom nowe wyzwania. Dzięki zasobom platformy, transmisjom na platformie i spotkaniom z naukowcami mogli pogłębiać swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania i doskonalić umiejętności matematyczne oraz przyrodnicze. Zajęcia z wykorzystaniem zasobów platformy EDUSCIENCE bazowały na aktywnej pracy uczniów pobudzających ich wiedzę i zdobyte wcześniej umiejętności praktyczne: obliczanie długości, sprawne wykonywanie działań matematycznych. Wykorzystując na zajęciach zgromadzone na platformie EDUSCIENCE zasoby, nauczyciel mógł doskonalić umiejętności matematyczne uczniów i równocześnie pogłębiać ich wiedzę na temat środowiska naturalnego. Poprzez rozwiązywanie zadań, krzyżówek i układanie puzzli uczniowie pobudzali logiczne myślenie i wyobraźnię. Doskonalili umiejętności prowadzenia obserwacji, które pozwalały na samodzielne wysuwanie wniosków.

Platforma EDUSCIENCE pozwalała na prowadzenie zajęć w sposób ciekawy, nowoczesny, pobudzający do aktywności. Stwarzała możliwość rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów.

Tekst: mgr Ewa Pindel, administratorka Projektu EDUSCIENCE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie

Zdrowe opalanie, czyli jakie?

Jak długo mogę się dziś opalać? To pytanie zadajemy sobie szczególnie w bardzo słoneczne dni. Czy możliwe jest wyznaczenie czasu opalania, w którym naszemu organizmowi dostarczymy dawkę promieniowania potrzebną do wytworzenia witaminy D3, a jednocześnie…

Czytaj więcej