Eduscience

Dla szkół ponadgimnazjalnych założono etap kształcenia manualnego i technicznego niezbędnego dla rozwijania dalej umiejętności w zakresie nauk ścisłych i technicznych.

Dla monitorowania zjawisk wykorzystane zostaną metody i urządzenia pomiarowe spełniające podstawowe wymogi stawiane w systemach monitoringu środowiska. Oprócz pomiarów bezpośrednich wykorzystane zostaną tu także dane z automatycznego zapisu, który pozwoli uczniom na określenie tendencji i kierunku zmian mierzonych parametrów meteorologicznych.

Porównanie własnych wyników z wynikami umieszczonymi na platformie Eduscience przez inne szkoły, a także korzystanie z danych (np. internetowych) z innych systemów monitoringu będzie podstawą do kojarzenia wielu faktów i próbą prognozowania zmian, jakie mogą nastąpić w otaczającym środowisku.

Elementami dla takiego monitoringu winno być codzienne określenie podstawowych warunków meteorologicznych:

 • pomiar temperatury powietrza (średniej, maksymalnej i minimalnej) według przyjętego jednego standardu,
 • pomiar temperatury przy gruncie,
 • określenie prędkości i kierunku wiatru,
 • zanotowanie rodzaju i wielkości opadu atmosferycznego,
 • zebranie do miski opadu atmosferycznego oraz określenie jego stopnia zanieczyszczenia przy pomocy przyrządów (pH-metr, konduktometr),
 • pomiar grubości i zapasu wody w występującej pokrywie śnieżnej,
 • jeśli w okolicy szkoły znajduje się zbiornik wodny lub ciek, można wykonać test jakości wody w zakresie temperatury, pH, rozpuszczonych soli i zanieczyszczeń i zawartości tlenu.
Monitoring powinien również nawiązywać do elementów otaczającej przyrody żywej:
 • zanotowanie przylotu lub odlotu bądź przelotów poszczególnych gatunków ptaków na wybranym poligonie (obszarze) testowym,
 • porównanie zakwitu wybranych roślin w zależności od lokalizacji (w obszarze zabudowanym i otwartym),
 • okres występowania i wielkość inwazji chrabąszczy i szerszeni,
 • powiązanie obserwowanych w okolicy zbiorów owoców, warzyw i produktów rolnych z ich cenami w handlu.